Artikel 1.  Algemeen
1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Van Valderen Casual Living B.V., gevestigd te Eersel verder te noemen “Van Valderen”, te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2     In deze ‘Algemene voorwaarden consumenten’ wordt met “de klant” bedoeld: iedere persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en bij of via Van Valderen producten bestelt en/of koopt.

 

Artikel 2.  Aanbiedingen
2.1     Alle aanbiedingen en offertes van Van Valderen zijn vrijblijvend. Zij zijn gebaseerd op bij de aanvraag door de klant verstrekte gegevens. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Van Valderen of door feitelijke uitvoering door Van Valderen komt een overeenkomst tot stand. Dit laatste geldt eveneens in geval overeenkomsten zijn aangegaan door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Van Valderen.

2.2     Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Van Valderen. Voor zover het gaat om de levering van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen heeft te gelden dat kleur- en structuurverschillen kenmerkend zijn en nimmer kunnen leiden tot reclamatie.

2.3     Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Van Valderen ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele vorderingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 3.  Prijzen
3.1     De door Van Valderen opgegeven prijzen luiden in euro’s inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Van Valderen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De klant is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden tenzij het gaat om wettelijke prijsverhogingen (zoals BTW-verhoging) of de prijsverhoging is gebaseerd op gemaakte afspraken.

 

Artikel 4.  Levering
4.1     Levering geschiedt Franco Huis in Nederland en Vlaanderen, met uitzondering van de Waddeneilanden en Caribisch Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor leveringen buiten Nederland en Vlaanderen wordt vooraf een opgave van de transportkosten gedaan. Voor leveringen met een totaalbedrag van minder dan € 1.000,- exclusief btw worden verzendkosten in rekening gebracht.

4.2     De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Van Valderen steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Als een verwachte leveringstermijn niet kan worden behaald, dan krijgt Van Valderen een aanvullende termijn van 30 dagen om alsnog te leveren. Als na het verstrijken van die aanvullende termijn niet is geleverd mag de klant de overeenkomst ontbinden.

4.3.    Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Van Valderen gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

 

Artikel 5.  Overmacht
5.1     Van Valderen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Van Valderen opgeschort.

5.2     Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Van Valderen zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen (zowel bij Van Valderen als bij toeleveringsbedrijven), oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Van Valderen of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Van Valderen.

5.3     Indien Van Valderen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Garantie en conformiteit
6.1.1     Geleverde producten moeten voldoen aan de eigenschappen die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Van Valderen houdt zich aan de dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot garantie voor consumenten. Van Valderen verstrekt, naast de wettelijke garantie, geen aanvullende garantie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2         Eventuele gebreken aan danwel klachten over een door Van Valderen geleverd product of dienst, dienen door de klant aan Van Valderen binnen een redelijke termijn schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld zodra zij worden ontdekt of redelijkerwijs konden worden ontdekt.

6.3     Alle eventuele garantieverplichtingen van Van Valderen ten aanzien van geleverde producten en diensten vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die producten of diensten het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.

6.4     Indien koper een beroep doet op een eventuele overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Van Valderen het recht om de kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 7.  Betaling en nakoming
7.1     Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant bij, dan wel voorafgaand aan, de levering te geschieden. Er kunnen nadere voorwaarden en kosten aan de levering worden verbonden. Van Valderen kan bij acceptatie van een bestelling een aanbetaling verlangen.

7.2     Van Valderen is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Van Valderen verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

7.3     Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

7.4     Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, wordt door Van Valderen aanspraak gemaakt op de betaling van wettelijke rente en incassokosten.

Artikel  8. Eigendomsvoorbehoud
8.1     Alle door Van Valderen te leveren en geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de klant enige vordering van Van Valderen, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

Artikel 9.  Geschillen
9.1     Op iedere met Van Valderen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1    Van Valderen respecteert uw privacy en voldoet dan ook aan de voorwaarden die de Algemene Verordering Gegevenbescherming (AVG) stelt. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze privacyverklaring: www.vanvalderen.nl/privacy-voorwaarden.

Van Valderen Casual Living B.V. Van Valderen Casual Living B.V., gevestigd aan Hees 4e 5521 NV EERSEL Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vanvalderen.nl, Hees 4e, 5521 NV EERSEL, Nederland tel:+31 85-1110301

B. van Valderen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Valderen Casual Living B.V. Hij/zij is te bereiken via +31 85-1110301

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Valderen Casual Living B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanvalderen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Valderen Casual Living B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Van Valderen Casual Living B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Valderen Casual Living B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Valderen Casual Living B.V.) tussen zit. Van Valderen Casual Living B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Valderen Casual Living B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën zoals hierboven omschreven.
Uw persoonsgegevens > Bewaartermijn max. 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Valderen Casual Living B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Valderen Casual Living B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Valderen Casual Living B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvalderen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Valderen Casual Living B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Valderen Casual Living B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanvalderen.nl